1

Rumored Buzz on کامپوزیت دندان

News Discuss 
پس از آن اکنون می‌توان گفت که کامپوزیت اولیه‌ای برای دندان ایجاد شده است. ماده کامپوزیتی، پیوند میکرومكانیكی با سطح متخلخل شدة دندان ایجاد می‌کند. ممکن است که حس افراد در این مرحله متفاوت باشد. بعد از اینکه لثه بی حس شد، دندانپزشک شما برشی در لثه می زند و https://iowa-bookmarks.com/story8720916/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story