1

مشاوره حقوقی در غرب تهران

News Discuss 
درماده فوق الذکر کارفرما را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی عنوان کرده است که کارگر برای وی اقدام به انجام کارمورد نظرمیکند. حقوق خانواده یکی از بخشی های حقوق مدنی است که حاکم بر روابط افراد خانواده مانند: زوج، زوجه، فرزند، پدر و مادر و مسائل مالی مربوط https://vanc232lqn5.creacionblog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story