1

دیسکلر

News Discuss 
دیسکلر یا محلول رسوب بر (رسوب زدا) با توجه به مشکلات رسوب در صنایع مختلف تولید شده است. با افزودن این محلول به سیستم گردش آب رسوبات بسته شده از بین میرود. https://mahyartj.tumblr.com/post/648961799606206465/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D8%B2%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story