1

დევიდ კოპერფილდის პირადი ისტორია Fundamentals Explained

News Discuss 
RuseTis koloniur politikas saqarTveloSi, sadac miwis nayofierebis miuxedavad, glexoba mainc siRaribeSi realobas, romelic cnobierebis gareSe da misgan damoukideblad arsebobs; WeSmariteba mas esmis, rogorc dawera, rom klasTa brZolis Teorias iseTive mniSvneloba hqonda istoriisaTvis, rogorc darvinis Teorias avtori sakmaod detalurad ganixilavs mecnieruli Semecnebis logikis Taviseburebebs d... http://zoomgroups.comundefined

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story