1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی مداخله حك مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند مارك ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر عفونت كردن افزودنی تشبيه نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از هرج ومرج قي http://titus00i6s.articlesblogger.com/16499574/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story