1

روانشناس بالینی

News Discuss 
مکانیسم عمل سرترالین : آﻧﺘﻲ دﭘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻬـﺎر ﺑـﺎز ﺟـﺬب ﺳـﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣـﻲﺷـﻮد، اﺛـﺮات ﺿـﻌﻴﻔﻲ روی ﻧــﻮراﭘﻲ ﻧﻔــﺮﻳﻦ و دوﭘــﺎﻣﻴﻦ دارد، در ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت invitro ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺷــﺪه ﻛــﻪ ﺗﻤﺎﻳــﻞ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗــﻮﺟﻬﻲ ﺑــﻪ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎی آدرﻧﺮژﻳﻚ، ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ، ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻨﻴﺮژﻳﻚ، ﺳﺮوﺗﻮﻧﺮژﻳﻚ و BZD ﻧﺪارد. سرترالین از طریق جلوگیری از جذب مجدد سروتونین توسط http://starv.blog.ir/post/%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story